Nalaziš se u:

Privacy Policy

OBAVIJEST

Čl. 13. Uredbe (EU) 679/2016

Informacije vezane uz osobne podatke prikupljene na našim INTERNETSKIM stranicama i najrasprostranjenijim društvenim mrežama 

Društvo

PROGRESS PROFILES SPA

u

svojstvu

Voditelja obrade, obavještava da će se, u skladu s čl. 13. Uredbe (EU) br. 679/2016 Opće uredbe o zaštiti podataka (“GDPR“), osobni podaci koji se odnose na trgovačke i marketinške djelatnosti koje se provode na nacionalnoj teritoriji i izvan nje, obrađivat će se način i u sljedeće svrhe:

 

PREDMET OBRADE

Ova izjava se odnosi na sljedeću vrstu obrade podataka:

  • Prethodno prikupljanje osobnih podataka na našim internetskim stranicama i/ili na najrasprostranjenijim društvenim mrežama radi slanja trgovačkih i marketinških obavijesti na upit zainteresirane osobe, u cilju razvoja trgovačkog odnosa radi isporuke naših proizvoda

Ovi podaci, budući da proizlaze iz ugovorne neodređene faze, se moraju obrađivati uz poštovanje Europske uredbe o zaštiti osobnih podataka 679/2016 i u predmetnom slučaju se u većini slučajeva odnose na ime i prezime zainteresirane osobe, adresu osobne elektronske pošte, osobne brojeve telefona i zanimanje.

 

VODITELJ OBRADE

Voditelj obrade

PROGRESS PROFILES SpA, sa sjedištem u 31011 ASOLO (TV) Via Le Marze, 7 – Tel. 0423-950398 Faks 0423-950979 e-pošta: info@progressprofiles.com , internetska stranica www.progressprofiles.com

Adresa elektronske pošte za obavijesti koje se odnose na “Uredbu o zaštiti osobnih podataka“: privacy.DPO@progressprofiles.com

 

Službenik za zaštitu podataka (SZP)

Na temelju čl. 37. Uredbe (EU) 679/2016, Voditelj obrade podataka, potpuno sposoban rasuđivati, imenovao je Službenikom zaštite podataka društvo GESIAV CONSULTING Srl sa sjedištem u 35042 ESTE (PD) Via G.Marconi, 7 – Tel. 0429-670680 Faks 0429-677322 Referentna osoba: BISSARO RENATO (DPO/SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA)

Osvježeni popis službenika i osoba zaduženih za obradu čuva se u zakonodavnom sjedištu Voditelja obrade.

 

  • SVRHA OBRADE I PRAVNA OSNOVA OBRADE

Podaci koji se odnose na Korisnika se sakupljaju kako bi se Voditelju omogućilo pružanje vlastitih trgovačkih i marketinških informacija radi upoznavanja zainteresirane osobe koja je navedene informacije slobodno zatražila putem naših internetskih stranica, s tehničkim svojstvima naših proizvoda kao i događajima i priredbama koje bi ga mogle zanimati. Obrađeni podaci su zaštićeni profesionalnom tajnom koja vrijedi za izravne i neizravne informacije. Vaši podaci će se obrađivati u skladu zakonitosti iz čl. 6. Uredbe (EU) 679/2016, koja se odnosi na:

  • Marketinške djelatnosti čiji je cilj razvijanje trgovačkog odnosa za opskrbu našim proizvodima, slanjem poruka e-pošte, tradicionalnom poštom i/ili telefonskim obraćanjem, upućivanjem newsletter-a, trgovačkih obavijesti i/ili reklamnog materijala o proizvodima iz ponude, za koje je zadužen Voditelj

Osobni podaci koje nije potrebno čuvati vezano uz navedene svrhe, uklonit će se ili preinačiti u anonimni oblik kao što je navedeno u sljedećoj točki IX. Također se naglašava da morate potvrditi Vašu obveznu privolu budući da, u suprotnom, ne bismo više mogli nastaviti sa slanjem trgovačkih i marketinških obavijesti koje se odnose na proizvode i/ili slati obavijesti o organiziranim događajima za što je zadužen Voditelj obrade koje su analogne onima koje su se već eventualno koristile.  Podaci koje sakuplja Voditelj nisu predmet postupka automatiziranog odlučivanja, uključujući izradu profila na temelju čl. 22. odjeljaka 1. i 4.

 

PRAVA ZAINTERESIRANE OSOBE
Čl. 15. Uredbe (EU) 679/2016 uređuje informacije koje zainteresirani može zatražiti od Voditelja obrade

Zainteresirana strana može odlučiti da neće dati nikakve podatke ili naknadno uskratiti mogućnost obrade već dostavljenih podataka u te svrhe. U tom slučaju, više nećete moći dobivati newsletter, trgovačke obavijesti i reklamni materijal koji se odnosi na usluge, događaje i proizvode koje pruža Voditelj isključujući obradu podataka u skladu s navedenim pod točkom III. slovom (a.);

Zainteresirana osoba ima pravo zatražiti od Voditelja obrade, kad je za to zainteresirana, pristup osobnim podacima ili njihovu izmjenu ili brisanje ili ograničavanje obrade podataka koji se odnose na nju, ili se usprotiviti njihovoj obradi, uz pravo na prenosivost podataka

Zainteresirana osoba ima pravo povući privolu u svakom trenutku tamo gdje ju je već dala, bez da se pritom ugrozi zakonitost obrade koja se temelji na privoli koju je dala prije opoziva (Ref. Čl. 6. odjeljak 1., slovo (a.) i Čl. 9. odjeljak 2., slovo (a.) Uredbe (EU) (679/2016)

Zainteresirana osoba ima pravo primiti informacije od Voditelja prije bilo koje radnje ovog posljednjeg za drugu vrstu obrade koja se razlikuje od one za koju su podaci prikupljeni;

Tamo gdje je primjenjivo, zainteresirana osoba ima također prava navedena u čl. 16.-21. GDPR-a (pravo na zaborav, pravo na prigovor);

Zainteresirana osoba ima pravo podnijeti prigovor nadzornom tijelu;

 

NAČIN OBRADE

Obrada Vaših osobnih podataka se izvodi pomoću operacija navedenih u čl. 4. odjeljku 2. Uredbe (EU) 679/2016, točnije: bilo koja operacija ili skup operacija, izvršenih s ili bez pomoći prijave, organizacije, strukturiranja, čuvanja, prilagodbe ili izmjene, izvlačenja, čitanja, uporabe, obavješćivanja prijenosa, proširivanja ili bilo kojim drugim dostupnim oblikom, uspoređivanja ili povezanosti, ograničenja, uklanjanja ili uništavanja.

Vaši osobni podaci će se obrađivati papirnatim i elektroničkim putem. Obradu će provoditi zadužene osobe i suradnici koji su namjenski zaduženi u okviru dotičnih funkcija i u suglasnosti s primljenim uputama, uvijek i isključivo radi postizanja specifičnih ciljeva uz strogo poštovanje načela privatnosti i sigurnosti koji zahtijevaju primjenjivi propisi.

 

PRISTUP PODACIMA

Pristup Vašim podacima, za svrhe navedene u ovoj obavijesti, može biti omogućen djelatnicima i suradnicima Voditelja obrade u njihovom svojstvu zaduženih osoba i/ili nadzornika obrade podataka i/ili upravitelja sustava.

  • DOSTAVLJANJE PODATAKA
    Bez potrebe izričitog pristanka, Voditelj će moći dostaviti vaše podatke, u svrhe i prema načinima navedenim u ovoj obavijesti, nadzornim tijelima, sudskim tijelima te svim ostalim subjektima kojima se podaci moraju dostaviti sukladno zakonu radi ostvarenja gore navedenih ciljeva. Drugačije se Vaši podaci neće širiti.
  • PRIJENOS PODATAKA

Vaši podaci nisu predmet prijenosa izvan Europske unije. U svakom slučaju, i nadalje se podrazumijeva da će Voditelj, ako je potrebno, moći prenositi Vaše podatke unutar Europske unije i/ili u zemlje koje nisu članice EU-a i drugim Društvima kćeri.  U tom slučaju, Voditelj već od samog početka, jamčiti da će se prijenos podataka izvan zemalja EU-e izvoditi u skladu s primjenjivim zakonskim odredbama i da će, ako je potrebno, sklopiti sporazume koji jamče prikladnu razinu zaštite i/ili primijeniti standardne ugovorne odredbe koje predviđa Europska komisija.

 

ČUVANJE PODATAKA

Voditelj podataka će se služiti podacima isključivo onoliko vremena koliko je potrebno za ispunjenje ciljeva i sukladno načinima navedenim u ovoj obavijesti, tijekom vremenskog razdoblja od 12 mjeseci, nakon čega će se pobrinuti za njihovo uništenje.

Svi ustupljeni osobni podaci će se čuvati i obrađivati uz poštovanje načela zakonitosti, pravednosti, relevantnosti i proporcionalnosti, s načinom pohrane u papirnatom, informatičkom ili temelatskom obliku. Naglašava se da su informatički sustavi koji se koriste za upravljanje prikupljenim informacijama konfigurirani već od početka, tako da se smanji uporaba samih osobnih podataka.

 

NAČIN OSTVARENJA PRAVA

Navodi se da svaka zainteresirana osoba može, u bilo kojem trenutku, ostvariti vlastita prava vezana uz zaštitu privatnosti slanjem poruke elektronske pošte na adresu:  privacy.DPO@progressprofiles.com

 

 

 

TEKST PRIVOLE OBRADE i ODOBRENJE

Čl. 4.,6.,7. Uredba (EU) 679/2016

 

Zainteresirana osoba, čiji su podaci samovoljno unijeti u predviđeni skočni prozor, s namjenskom oznakom u predviđenom polju, izjavljuje da je pročitala i razumjela dobivene informacije u skladu s normom iz čl. 13. Uredbe (EU) 679/2016 i da je svjesna, iznad svega, da će se obrada odnositi na njezine “osobne podatke“ sukladno čl. 4. odjeljku 1. navedene Uredbe, odnosno “bilo koje informacije koje se odnose na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili ne (“zainteresirana osoba“); osobom čiji je identitet utvrđen se smatra fizička osoba koja se može identificirati, izravno ili neizravno, odnoseći se posebno na oznaku prepoznavanja poput imena, identifikacijskog broja, podataka koji se odnose na smještaj, identifikacijskog znaka na internetu ili na jedan ili više karakterističnih elemenata koji se odnose na fizička, fiziološka, genetska, psihička, ekonomska, kulturna ili socijalna svojstva“, i stoga daje vlastitu slobodnu i specifičnu privolu, potvrđenu informiranom i nedvojbenom voljom, kojom ovlašćuje obradu, također pomoću informatičkih i/ili telematskih instrumenata, osobnih podataka, u svrhe i prema načinima predviđenim u ovoj obavijesti iz Točke I.

Gore navedena privola je proširena na sve subjekte organizacije Voditelja koji se označuju kao “Zadužene osobe“, dok se zainteresiranoj osobi u svakom trenutku priznaje pravo na protivljenje u skladu s čl. 21. Uredbe (EU) 679/2016.